a
s
 

A jótékonysági és más alapítványok és alapokról szóló törvény 10. (SzSzK. 59/89 számú Hivatalos Közlönye), valamint a Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért Alapító Okiratának 15. szakasza alapján, az Alapítvány Közgyűlése 2005. szeptember 11-én meghozta a

Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért Szabályzatát

I. Általános rendelkezések
1. szakasz
Ez a Szabályzat előírja:

 1. Az Alapítvány céljainak megvalósítását és módjait,
 2. Közelebbi rendelkezéseket az Alapítvány elnevezése és székhelye tekintetében,
 3. Az Alapítvány szerveit, azok megválasztásának módját, valamint a feladatköreik leírását,
 4. Az Alapítvány képviseletét,
 5. Az Alapítvány eszközeinek felhasználását valamint a juttatások kiutalásának feltételeit,
 6. Az ügyvitel ellenőrzésének módját,
 7. Az adminisztratív-technikai munkák elvégzésének módját,
 8. Az együttműködés, vagy esetleges társulás módjait hasonló tevékenységű szervezetekkel,
 9. A nyilvánosság értesítésének módjait az Alapítvány tevékenységéről,
 10. A Szabályzat meghozatalának, változtatásának és módosításának módját,
 11. Az Alapítvány felszámolásának, valamint tevékenységének megszűnésére vonatkozó döntések meghozatalának módját,
 12. Az Alapítvány vagyona felosztásáról, annak felszámolása után,
 13. Záró rendelkezéseket.

2. szakasz
A tehetséges gyermekek felkutatása, oktatásuk és továbbképzésük biztosítása céljából, a törvényes feltételek szerint létrehozza ezen Alapítványt, melyben megvalósulnak azok a feltételek, amelyek lehetővé teszik azon anyagi eszközök biztosítását, amelyek az Alapítvány tevékenységének alapját képezik, főként a magyar nyelven tanuló diákoknak és egyetemi hallgatóknak nyújtandó anyagi és humanitárius segély biztosítása érdekében, de ez mellett a zentai Bolyai Tehetséggondozó gimnáziumnak és kollégiumnak nyújtandó segély biztosítása tanfelszerelések és más anyagi szükségletek kielégítésére.
A felvázolt célkitűzések megvalósítására eszközöket a benyújtott programok és szükségletek szerint pályázat útján lesznek kiutalva, vagy más, a jelen Szabályzatban előírt módon, a valós szükségletek, a pártatlanság és szabályszerűség biztosítása érdekében.
3. szakasz
Az Alapítvány szerb nyelvű elnevezése: FOND "BOLJAI FARKA©" ZA TALENTE KOJI SE OBRAZUJU NA MAĐARSKOM JEZIKU, SENTA, magyar nyelven pedig: BOLYAI FARKAS ALAPÍTVÁNY A MAGYARUL TANULÓ TEHETSÉGEKÉRT, Zenta.
Az Alapítvány rövidített neve: FOND "BOLJAI FARKA©" - SENTA - BOLYAI FARKAS ALAPÍTVÁNY - ZENTA.

4. szakasz
Az Alapítványnak kerek alakú, 50 mm átmérőjű pecsétje van, az Alapítvány szerb nyelvű nevével cirill betűkkel kiírva: ???? "?????? ??????" ?? ??????? ???? ?? ???????? ?? ????????? ??????, ?????, majd latin írásmóddal: Fond "Boljai Farkaą" za talente koji se obrazuju na mađarskom jeziku, Senta, magyar nyelven és magyar írásmóddal: Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért, Zenta és végül angol nyelven: "Bolyai Farkas" Foundation for Talented Students who study in Hungarian language, Senta.
A pecsét közepén Bolyai Farkas arcképe van.

II. Az Alapítvány szervei
5. szakasz
Az alapítvány legfőbb igazgatási szerve a Közgyűlés. A Közgyűlést az alapító polgárok és jogi személyek képviselői képezik.

6. szakasz
A Közgyűlés soraiból választja meg az elnököt és helyettesét 4 éves időtartamra, azzal hogy korlátozás nélkül újraválaszthatók.
A Közgyűlés üléseit az elnök hívja össze és azokon elnököl.

7. szakasz
A Közgyűlés szükség szerint ülésezik.
A Közgyűlés tevékenysége két módon történik:
- ülésezéssel, vagy
- írásbeli megnyilvánulással a hatáskörébe tartozó kérdésekről gyakorlati ülés megtartása nélkül. Amennyiben a Közgyűlés ülésezik, - az ülés csak abban az esetben tartható meg, ha jelen van a tagság abszolút többsége. Ebben az esetben a Közgyűlés határozatait nyilvános szavazással hozza meg, kivéve ha titkos szavazás lett meghatározva. A határozatokat a jelenlevők többsége hozza meg, azaz az Alapító Okirat módosítását a jelenlévők kétharmados többsége.
A Közgyűlés ülésezése esetén, annak munkáját a Közgyűlés elnöke vagy helyettese vezeti.
Távol maradásuk esetén az ülés levezető elnöklőt a jelenlevő tagság soraiból választják meg.
A Közgyűlés határozatot hozhat, a hatáskörébe eső kérdésekről írásbeli nyilatkozatokkal is. Ez esetben a Közgyűlés tagjai megfelelő írásos tájékoztatót kapnak, amely alapján megfelelő módon dönthetnek. Döntésüket, az e célból küldött szavazólapon az "igen", vagy "ellene" szavak megjelölésével, vagy "tartózkodás" kifejezésével tehetik. Az írásbeli döntés hozatalt a Közgyűlés elnöke vagy alelnöke kezdeményezheti, azaz az Igazgatóbizottság, a Közgyűlés elnökeinek előzetes jóváhagyása alapján.
Az írásbeli döntés hozatal gyakorlati előkészítését és lefolytatását az Alapítvány titkára végzi és annak befejeztével készült jegyzőkönyvet továbbítja a Közgyűlés elnökének, vagy alelnökének aláírásra.
A fentiekben meghatározott döntéshozatali módok egyenértékűek, azzal hogy biztosítják a Közgyűlés elnökének, vagy alelnökének jogát, hogy e módokról szabadon döntsenek.

8. szakasz
Függetlenül a Közgyűlés munkamódszerétől a határozatokról jegyzőkönyv készül.
Az ülésen az Alapítvány titkára vezeti a jegyzőkönyvet, azaz távollétében a Közgyűlésen megválasztott személy.
Az előző bekezdésben foglaltak szerint a jegyzőkönyvet, az ülés elnöklője és jegyzőkönyv vezetője írja alá.
Az írásbeli határozathozatal esetén, jegyzőkönyvet az Alapítvány titkára készít, még távollétében a Közgyűlés elnöke vagy alelnöke által meghatározott személy.
Az előző bekezdésben foglaltak esetén a jegyzőkönyvet, annak vezetője mellett a Közgyűlés elnöke vagy alelnöke is aláírja.

9. szakasz
A Közgyűlés végzi a következő feladatokat:

 1. kezdeményezi majd meghozza az Alapító okiratot, annak módosításait, valamint az Alapítvány szabályzatát és annak módosításait, kezdeményezi más újabb általános aktusok meghozatalát, - vagy a meglévők módosításait és kiegészítéseit,
 2. kinevezi és felmenti az Alapítvány Igazgatóbizottságának és Felügyelő Bizottságának tagjait,
 3. megvitatja és elfogadja az Igazgatóbizottság és Felügyelő Bizottság jelentéseit,
 4. döntéseket hoz a különböző szervezetekkel való társulásról, valamint ezekkel megfelelő megállapodások megkötéséről,

döntéseket hoz az Alapítvány tevékenységével kapcsolatosan.

Igazgatóbizottság
10. szakasz
Az Alapítványt kilenctagú Igazgatóbizottság irányítja.
Az Igazgatóbizottság tagjainak, elnökének és helyettesének megválasztásáról az Alapító okirat rendelkezik.
Az Igazgatóbizottság a következő feladatokat végzi:

 1. Végrehajtja a Közgyűlés javaslatait, záradékait és határozatait,
 2. Megvitatja a tevékenységi feladatok kérdéseit,
 3. Gondoskodik a más szervezetekkel folytatandó kapcsolatokról és együttműködésről,
 4. Szemináriumokat, előadásokat, tudományos-kutató projektumokat és hasonló akciókat szervez,
 5. Különböző akciók megszervezését az Alapítvány tevékenységére szolgáló eszközök biztosítása céljából,
 6. Megvitatja és elfogadja az Alapítvány mindenemű terveit, pénzügyi és jövedelmi mérlegét,
 7. Megvitatja az Alapítvány időszaki elszámolását,
 8. Előkészíti a Közgyűlés üléseit,
 9. Kezdeményezi, előkészíti és meghozza az Alapítvány mindennemű általános aktusait, valamint ezek változásait és bővítéseit,
 10. Döntéseket hoz a segélyek és más juttatások kiutalásáról, valamint az ezekkel kapcsolatos fellebezések ügyében,
 11. Különböző munkatestületeket alakíthat az Alapítvány feladatköréből eredő akciók és tevékenységek végrehajtására,
 12. Rendelkezik az Alapítvány tulajdonával,
 13. Döntéseket hoz, minden kérdésben, vagy más kérdésben is amelyek az Alapítvány Szabályzataival, törvénnyel, vagy más rendelkezésekkel összhangban illetékességébe tartoznak.

11. szakasz
Az Igazgatóbizottság tevékenységét üléseken végzi. Az üléseket a bizottság elnöke hívja össze. Az ülés megtartható, ha jelen van a tagok több, mint a fele. Az Igazgatóbizottság határozatait az össztaglétszám többségének szavazatával hozza meg.

12. szakasz
Az Alapítvány feladatainak jobb és eredményesebb megvalósítása érdekében bizottságok és más munkatestületek alakíthatók.
Az említett segédszervek az Igazgatóbizottság külön határozattal alakítja. A szervek tevékenységét az Igazgatóbizottság által kinevezett elnökök irányítják. Ezek a szervek munkájukért az Igazgatóbizottságnak tartoznak felelősséggel.

13. szakasz
Az Igazgatóbizottság az Alapítvány Közgyűlésének felel tevékenységéért.

 

Felügyelő Bizottság
14. szakasz
Az Alapítvány ellenőrző szerve a Felügyelő Bizottság, amelyet a Közgyűlés választ, azzal hogy tagjai saját soraiból választ elnököt és helyettest, az Alapítvány Alapító okiratának szellemében.
Az Felügyelő Bizottság 5 tagból áll.

15. szakasz
A Felügyelő Bizottság a következő feladatokat végzi:

 1. Figyelemmel kíséri az Alapítvány Alapító okiratának és más szabályzatok rendelkezéseinek, valamint a törvények rendeltetésszerű végrehajtását,
 2. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi az Alapítvány szerveinek döntéseit, ezek összehangoltságát az Alapítvány előírásaival, valamint a megfelelő törvényekkel,
 3. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi az Alapítvány anyagi és pénzügyi ügyvitelét és az eszközök rendeltetés szerű felhasználását.

16. szakasz
A Felügyelő Bizottság tevékenységét ülésein végzi.
Az ülések megtarthatók, ha azokon jelen van a bizottság tagjainak több mint a fele.
A Bizottság határozatait a taglétszám többségének szavazatával hozza meg.
A Felügyelő Bizottság tevékenységéért az Alapítvány Közgyűlésének tartozik felelőséggel.

17. szakasz
A Felügyelő Bizottság munkájával, valamint az elvégzett ellenőrzések eredményeiről - szükség szerint - értesíti az Igazgatóbizottságot, valamint a Közgyűlést, de évente egyszer kötelezően.
A Közgyűlés és az igazgatóbizottság kötelesek megvizsgálni és megvitatni a Felügyelő Bizottság jelentéseit, hogy azokról véleményt alkossanak, vagy megtegyék a szükséges intézkedéseket az esetleges szabálytalanságok helyreigazításáról.

III. Az Alapítvány képviselete
18. szakasz
Az Alapítványt a Közgyűlés elnöke, vagy az Igazgatóbizottság elnöke képviseli - ki-ki a saját - az Alapítvány szabályzatában lefektetett jogok és felhatalmazások keretein belül.
Az elnökök, saját felhatalmazásaikon belül adhatnak írásbeli meghatalmazást adhatnak az Alapítvány különböző szervei tagjainak, vagy más személyeknek meghatározott célfeladatok elvégzésére, mely meghatalmazás ideig tartó feladatok elvégzése céljából használhatók fel.

IV. Az eszközök felhasználásának és kiutalásának módja
19. szakasz
Az Alapítványnak az alapító okiratban előlátott jövedelmei és kiadásai, azok jellege szerint állapítandók meg és rendeltetéseik szerint osztódnak el.
A jövedelmek és kiadások folyó évi tervét, valamint a zárszámadást és jelentést az elmúlt évről az Igazgatóbizottság állapítja meg, amelyet a Közgyűlés jóváhagy.

20. szakasz
A pénzügyvitel végrehajtója az Igazgatóbizottság elnöke.
A pénzügyi és más okmányok aláírására az Igazgatóbizottság elnöke kinevezhet más személyeket is esetleges korlátozásokkal.
A pénzeszközöket az Alapító okiratban meghatározott pénzügyi intézetnél lévő folyószámlán vezetik.

21. szakasz
A pénzügyi adományok - segélyek, és más juttatások: a pályázatok, benyújtott programok - felhasználása a meglévő szükségletek alapján történik.

V. Az ügyviteli ellenőrzés
22. szakasz
Az ügyviteli ellenőrzést a Felügyelő Bizottság végzi oly módon, hogy hatáskörén belül betekinthet az Alapítvány szerveinek döntéseibe, adminisztrációjának irataiba, levelezéseibe, valamint az anyagi és pénzügyviteli okmányaiba.
Az Alapítvány szakszolgálaton köteles a kért okmányokat a bizottság rendelkezéseire bocsátani, valamint írásbeli vagy szóbeli magyarázatokat adni a feltett kérdésekre!
Szükség szerint a bizottság szakértőket, vagy megfelelő szakszolgálatot is igénybe vehet.

VI. Adminisztratív és műszaki feladatok elvégzése
23. szakasz
Az adminisztratív-műszaki feladatokat az Alapítvány titkára láttja el, az anyagi-pénzügyi feladatok elvégzését az arra kijelölt személy végzi el, azzal hogy ezen feladatok elvégzése kiadhatók megfelelő szakintézményeknek, cégeknek.

24. szakasz
A titkárt az Igazgatóbizottság négy (4) évre nevezi ki, amely időszak után korlátozás nélkül újra kinevezhető, azaz leváltható amennyiben nem kielégítő módon végzi feladatát.
A titkárnak legalább főiskolai végzettséggel kell rendelkeznie, a magyar és szerb nyelv ismeretével, valamint az angol vagy német írott és beszélt nyelv tudásával.

25. szakasz
A titkár végzi az Alapítvány adminisztratív ügyvitelét, előkészíti az Alapítvány szerveinek üléseit és gondoskodik ezek határozatainak végrehajtásáról.
Vezeti az Alapítvány teljes irodai ügyvitelét, nyilvántartja, őrzi és szelektálja a levéltári anyagokat, a levelezést, folytatja és vezeti a jegyzőkönyveket az Alapítvány szerveinek és testületeinek ülésein.
A titkár feladatainak elvégzéséért az Igazgatóbizottságnak, illetve a Közgyűlésnek tartozik felelőséggel.

VII. Társulás és együttműködés más szervezetekkel
26. szakasz
Az Alapítvány együtt működhet más, hasonló humanitárius és társadalmi szervezetekkel, valamint polgári szervezetekkel bel és külföldön egyaránt, az Alapító okirat és a törvény szellemében.
Az Alapítvány szövetségekbe társulhat, vagy tagja lehet hasonló társulásoknak, úgyszintén általános aktusai, valamint a törvény értelmében.
Az Alapítvány önállóan hajtja végre saját programjait, még a közös aktivitások programjait külön megállapodásokkal rendezik az érdekelt szervezetekkel.

VIII. A nyilvánosság tájékoztatása
27. szakasz
Az Alapítvány és szervei tevékenységének nyilvánosságát a sajtó és más médiumok útján, sajtókonferenciákon, hivatali és szakmai gyűléseken és más megfelelő módon biztosítja, kivéve azon adatokat, amelyek szakmai titkot képeznek.
Az érdekelt személyeknek és más szervezeteknek hozzáférhetőek a jelentések és más okmányok, amelyeket az Alapítvány hivatali helyiségeiben megtekinthetnek.

 

IX: Az Alapítvány Okiratának és Szabályzatának módosítása, valamint az általános aktusok módosításai és azok meghozatalának módja
28. szakasz
Az Alapító Okirat és Szabályzat, vagy az Alapítvány többi aktusainak módosítását és kiegészítését kezdeményezhetik:

 1. A Közgyűlés legalább 10 tagja,
 2. Az Alapítvány szervei,
 3. A Közgyűlés, vagy az Igazgatóbizottság elnöke,

A kezdeményezést az Igazgatóbizottságnak kell átadni, amely elfogadása esetén kezdeményezi az eljárást, vagy amennyiben elveti, úgy az elutasítás indokairól értesíti a kezdeményezőt.

 

29. szakasz
A javasolt dokumentum szövegét az Igazgatóbizottság állapítja meg, majd továbbítja minden tagjának (azaz - az Alapító Okirat és az Alapítvány Szabályzatának esetében - a Közgyűlés tagjainak) nyilvános vitára.
A nyilvános vita 15 napig tart.
A vita után az igazgatóbizottság a begyűjtött megjegyzések és javaslatok alapján megállapítja a végleges szöveget, vagy az Alapító Okirat esetleg a Szabályzat esetében átutalja a Közgyűlésnek, annak meghozatalára.
Meghozataluk után az Alapítvány általános aktusait kifüggesztik annak hirdatő tábláján 8 napi időtartamra, ami után jogerőre lépnek.

X. Az Alapítvány megszűnése
30. szakasz
Az Alapítvány tevékenysége, amennyiben megvalósulnak az Alapító okiratban foglalt feltételek, azaz ha az illetékes szerv megtiltja további működését.

31. szakasz
Az Alapítvány tevékenységének megszüntetéséről a Közgyűlés tagjainak többsége hozza meg a döntést.
Az Alapítvány tevékenységének megszüntetéséről az Igazgatóbizottság elnöke köteles 15 napon belül értesíteni az illetékes szervet a nyilvántartásból való törlés érdekében.

XI: Az Alapítvány tulajdonáról történő rendelkezés, annak megszűnte után
32. szakasz
Az Alapítvány tevékenységének megszűntével a pénzügyi és más kötelezettségek, valamint kötelezettségek kielégítése után a megmaradt anyagi és pénzeszközöket annak a szervezetnek a rendelkezésére kell bocsátani, amelyet a Közgyűlés külön határozatban kijelöl.

XII. Záró rendelkezések
33. szakasz
Ezen Szabályzat az Alapítvány bejegyzésének napjától lépéletbe és alkalmazandó.

 

A Közgyűlés elnöke
Balla László

 
| Előzmények | Szabályzat | Elérhetőségeink | Kuratórium | Támogatók | Pályázatok | Sajtó | Galéria | Alapítók | Névadónk | Tehetségpont |